B+R

IP BOX / ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Ulga B+R

Należy rozumieć działalność badawczo-rozwojową, jako twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Oznacza to, że w praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi IP BOX.Uwaga! Praktycznie każde przedsiębiorstwo, udoskonalające swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty/usługi lub tworzy nowe od podstaw jest w stanie spełniać przesłanki prowadzenia, kwalifikujących się do ulgi, działań B+R.


Kto może skorzystać z ulgi B+R?


Do uprawnionych do ulgi należą przede wszystkim ci, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Ich działalność powinna być związana z systematycznie prowadzonymi badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi (nie jednorazowymi).


Celem takiego działania powinno być odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji. Wyraźnie widać, że rozwój przedsiębiorstwa jest korzystny, skoro przynosi nie tylko zyski, ale i ulgi w urzędzie skarbowym.

Warto podkreślić, że z ulgi IP BOX mogą skorzystać różni przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w jakiej działają oraz od wielkości prowadzonej przez siebie firmy. Warunkiem uzyskania ulgi jest prowadzenie działalności nastawionej na rozwój. Nie jest wymagane, aby prowadzić badania naukowe, współpracować z ośrodkami naukowymi czy mieć status ośrodka badawczo-rozwojowego.

Wystarczające będzie prowadzenie działań rozwojowych. Przy czym działania te niekoniecznie muszą zostać zakończone sukcesem. Wynik prac i badań nie jest czynnikiem decydującym. Ciekawostką, choć praktyczną, jest fakt, iż koszty rozpoczętych wcześniej projektów także można odliczyć.

ULGA NA BADANIA I ROZWÓJ / ŁÓDŹ

Mechanizm działania ulgi B+R


Podatnicy korzystający z ulgi B+R koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a związane były z działalnością badawczo-rozwojową, czyli koszty kwalifikowane, odliczają od podstawy opodatkowania. Wysokość limitu odliczenia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych i wynosi: 100% - dla każdego przedsiębiorcy niebędącego Centrum Badawczo-Rozwojowym; 150% - Centrum Badawczo-Rozwojowe (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu). Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednostką naukową, niebędącą instytutem badawczym, prowadzącym badania. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

Jakie są koszty kwalifikowane?


W ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają odliczeniu wspomniane już koszty kwalifikowane. Brzmi to tajemniczo, jednak kryją się pod nimi wydatki ponoszone w ramach działalności właśnie na cele rozwoju badań. Poniżej znajduje się zestawienie wydatków:

 • wynagrodzenie za pracę nakładczą,
 • wynagrodzenie w związku z realizowanymi umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami,
 • składki ZUS związane z wynagrodzeniami za pracę, przynajmniej w tej części, którą pracodawca jest zobowiązany finansować,
 • wydatki powiązane z nabyciem surowców oraz materiałów, które są potrzebne do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo badawczej,
 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego,
 • wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii, niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań,
 • odpisy amortyzacyjne.

Korzyści z działalności badawczo-rozwojowej


Korzyścią z prowadzenia prac B+R jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. odzyskania do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń pracowników i kosztów materiałów. Poza tym są to wydatki, które i tak są ponoszone w firmie – co tylko zwiększa wartość skorzystania z takich odliczeń podatkowych.

KRS KANCELARIA REALIZUJE PROGRAM IP BOX POPRZEZ:

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R
 • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi B+R;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi B+R.

Strona korzysta z ciasteczek. Korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close